Organizacje międzynarodowe

Data utworzenia 2015.11.24

Cele i zadania Litwy w organizacjach międzynarodowych:

 • aktywny udział w działalności organizacji międzynarodowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa państwa przed wszelkimi zagrożeniami zewnętrznymi,
 • Wsparcie demokracji w otoczeniu geopolitycznym Litwy,
 • Promocja wartości demokratycznych i rządów prawa w stosunkach międzynarodowych,
 • Tworzenie najbardziej korzystnych dla bezpieczeństwa kraju warunków zewnętrznych.

Udział Litwy w działalności organizacji międzynarodowych przyczynia się do:

 

 • do utrzymania pokoju na świecie i regionie,
 • zwiększania bezpieczeństwa i stabilności,
 • wzmacniania praw człowieka i demokracji,
 • rozwiązywania problemów globalnych i regionalnych,
 • zmniejszenia analfabetyzmu i ubóstwa,
 • zrównoważonego rozwoju w skali globalnej i w regionie,
 • promocji ochrony środowiska,
 • dialogu między rozwojem cywilizacji i rozwiązywania innych problemów globalnych.

Litwa działa w prawie 50 międzynarodowych organizacjach międzyrządowych. Litwa i jej przedstawiciele byli wielokrotnie wybierani do organów organizacji międzynarodowych i przewodniczyli w nich. W 2007 r. przedstawiciel Litwy przewodniczył w jednym z najważniejszych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych (dalej - ONZ) - Radzie Gospodarczej i Społecznej (ECOSOC). 17 października 2013 r. Litwa została wybrana na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na kadencję 2014-2015. Litwa aktywnie działa również w organizacjach regionalnych: W 2011 r. z powodzeniem przewodniczy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), a w latach 2001-2002  - w Komitecie Ministrów Rady Europy (RE). W drugiej połowie 2013 r. Litwa przewodniczyła Radzie Europy.

Aktywne uczestnictwo w organizacjach regionalnych, takich jak Rada Państw Morza Bałtyckiego (RPMB), w której Litwa przewodniczyła w latach 2009-2010, i regionalnych formatach Morza Bałtyckiego, takich jak Bałtycka Rada Ministrów (BRM), której Litwa przewodniczyła w 2012 r. i w Ósemce Nordycko-Bałtyckiej (NB8), której działania były koordynowane przez Litwę w 2012 r., tworzy tożsamość regionalną Litwy.

Interesy i polityka Litwy w organizacjach międzynarodowych (OM)

Litwa aktywnie uczestniczy w działalności ONZ i jej wyspecjalizowanych agencji, przyczyniając się do zabezpieczenia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa na podstawie prawa międzynarodowego i współpracy. Coraz częściej staje w obliczu wyzwań globalnych, których rozwiązanie wymaga wspólnych wysiłków wielu krajów: to - terroryzm, przestępczość zorganizowana, rozprzestrzenianie broni masowego rażenia, zmiany klimatu, zróżnicowanie społeczne i gospodarcze, bezpieczeństwa jądrowe i energetyczne. Litwa dużą uwagę poświęca dla realizacji Milenijnych Celów Rozwoju (ang. Millenium Development Goals), zwłaszcza zwalczaniu ubóstwa i analfabetyzmu, walce z chorobami zakaźnymi.

Po wejściu w życie Traktatu z Lizbony szczególny nacisk kładzie się na politykę skutecznej wielostronności Unii Europejskiej i działania UE w organizacjach międzynarodowych.

Dla Litwy udział w organizacjach międzynarodowych ma ważny wymiar oparty na wartościach praw człowieka. To jest - tworzenie norm i instytucji, poszanowanie praw człowieka i konsolidacja braków. Prawa człowieka i ochrona podstawowych wolności stanowi jeden z głównych priorytetów UE w organizacjach międzynarodowych oraz w stosunkach z państwami trzecimi. Poprzez uczestnictwo w organizacjach międzynarodowych Litwa przyczynia się do ustanowienia standardów praw człowieka i ich realizacji. Szczególną uwagę poświęca ochronie praw dzieci i kobiet, walce z handlem ludźmi, wolności słowa, prasy, internetu, bezpieczeństwu dziennikarzy.

Udział w międzynarodowych organizacjach pozwala Litwie na wdrażanie międzynarodowej polityki współpracy na rzecz rozwoju. Zalety Litwy ujawniają się w doświadczeniu budowy państwa oraz reform, udanej integracji z UE i NATO oraz specyficznej wiedzy o problemach krajów regionu Europy Wschodniej.

Więcej informacji:

Współpraca na rzecz rozwoju i wsparcia dla demokracji

Wiele organizacji  międzynarodowych pomaga w rozwiązywaniu problemów wewnętrznych krajów, ponieważ maja one charakter globalny (korupcja, handel ludźmi, przestępczość zorganizowana, narkomania, itp). Sprawdziła się praktyka rozwiązywania istniejących lub wynikających problemów wewnętrznych z wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy organizacji międzynarodowych, raportów, programów i standardów. Litwa celowo wiąże się do konwencji współpracy międzynarodowej i oczekuje nadzoru realizacji podjętych zobowiązań. Rekomendacje organizacji międzynarodowych są wykorzystywane do doskonalenia bazy prawnej Republiki Litewskiej oraz praktyki jej implementacji.

Prenumerata wiadomości

Captcha