Europos Sąjunga

Sukurta 2014.02.03 / Atnaujinta 2023.02.22 15:50
 1. Konvencija dėl informacijos technologijų naudojimo muitinės tikslais, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu
  Agreement on provisional application between certain Member States of the European Union of the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union on the use of information technology for customs purposes
  Briuselis, 1995 m. liepos 26 d.
  Įsigaliojo 2005.12.25
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 112-4179

  1.1. Protokolas dėl muitinės bylų identifikavimo duomenų bazės sukūrimo, keičiantis Konvenciją dėl informacijos technologijų naudojimo muitinės tikslais, sudarytą vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties .34 straipsniu
  Protocol, established in accordance with Article 34 of the Treaty on European Union, amending, as regards the creation of a customs files identification database, the Convention on the use of information technology for customs purposes.
  Briuselis, 2003 m. gegužės 8 d.
  Įsigalioja 2007 m. spalio 15 d.
  1.2. Protokolas dėl Konvencijos dėl informacijos technologijų naudojimo muitinės tikslais aiškinimo Europos Bendrijų Teisingumo Teismo preliminariais nutarimais, parengtas vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu
  Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the interpretation, by way of preliminary rulings, by the Court of Justice of the European Communities of the Convention on the use of information technology for customs purposes
  Briuselis, 1996 m. lapkričio 29 d.Prisijungimo raštai deponuoti 2004.05.27. Prisijungta su pareiškimu
  1.3. Protokolas dėl pajamų plovimo sąvokos taikymo srities Konvencijoje dėl informacijos technologijų naudojimo muitinės tikslais ir transporto priemonių registracijos numerių įtraukimo į Konvenciją, parengtas vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu
  Protocol, drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the scope of the laundering of proceeds in the Convention on the use of information technology for customs purposes and the inclusion of the registration number of the means of transport in the Convention
  Briuselis, 1999 m. kovo 12 d.,Prisijungimo raštai deponuoti 2004.05.27
  1.4. Susitarimas dėl laikino Konvencijos dėl informacijos technologijų naudojimo muitinės tikslais, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, taikymo tarp tam tikrų valstybių narių
  Agreement on provisional application between certain Member States of the European Union of the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union on the use of information technology for customs purposes
  Briuselis, 1995 m. liepos 26 d.
  Įsigaliojo 2004.08.01
 2. Konvencija dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengta vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu
  Convention, drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the protection of the European Communities' financial interests
  Briuselis, 1995 m. liepos 26 d.
  Įsigaliojo 2004.08.26
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 112

  2.1 Protokolas, parengtas vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, pridedamas prie Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos
  Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union to the Convention on the protection of the European Communities' financial interests
  Dublinas, 1996 m. rugsėjo 27 d.
  Įsigaliojo 2004.08.26
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 112
  2.2. Protokolas dėl Europos Bendrijų Teisingumo Teismo jurisdikcijos preliminariais nutarimais aiškinti Konvenciją dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengtą vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu
  Protocol, drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the interpretation, by way of preliminary rulings, by the Court of Justice of the European Communities of the Convention on the protection of the European Communities' financial interests
  Briuselis, 1996 m. lapkričio 29 d.
  Įsigaliojo 2004.08.26
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 112
  2.3.  Pareiškimas dėl Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos ir tos konvencijos Protokolo dėl Europos Bendrijų Teisingumo Teismo jurisdikcijos preliminariais nutarimais aiškinti Konvenciją dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos priėmimo vienu metu
  Declaration concerning the simultaneous adoption of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests and the Protocol on the interpretation by way of preliminary rulings, by the Court of Justice of the European Communities, of that Convention
  Briuselis, 1996 m. lapkričio 29 d.
  Įsigaliojo 2004.08.26
  Ratifikuotas 2004.02.12 Nr. IX-2021
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 112
   
 3. Konvencija, parengta vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl Europos policijos biuro įsteigimo (Europolo konvencija)
  Convention based on Article K.3 of the Treaty on European Union, on the establishment of a European Police Office (Europol Convention)
  Briuselis, 1995 m. liepos 26 d.
  Įsigaliojo 2004.09.01
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 113

  3.1.  Protokolas, parengtas vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl Konvencijos dėl Europos policijos biuro įsteigimo aiškinimo Europos Bendrijų Teisingumo Teismo preliminariais nutarimais
  Protocol, drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the interpretation, by way of preliminary rulings, by the Court of Justice of the European Communities of the Convention on the establishment of a European Police Office
  Briuselis, 1996 m. liepos 23 d.
  Įsigaliojo 2004.09.01
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 113
  3.2.  Protokolas, parengtas vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu ir Europolo konvencijos 41 straipsnio 3 dalimi, dėl Europolo, jo organų narių, Europolo direktoriaus pavaduotojų ir darbuotojų privilegijų ir imunitetų
  Protocol, drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union and Article 41(3) of the Europol Convention, on the privileges and immunities of Europol, the members of its organs, the Deputy Directors and employees of Europol
  Briuselis, 1997 m. birželio 19 d.
  Įsigaliojo 2004.09.01
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 113
  3.3. Protokolas, parengtas vadovaujantis Konvencijos dėl Europos policijos biuro įsteigimo (Europolo konvencijos) 43 straipsnio 1 dalimi, iš dalies keičiantis tos Konvencijos 2 straipsnį ir priedą
  Protocol, drawn up on the basis of Article 43(1) of the Convention on the establishment of a European Police Office (Europol Convention), amending Article 2 and the Annex to that Convention
  Briuselis, 2000 m. lapkričio 30 d.
  Įsigaliojo 2007 m. kovo 29 d.
  3.4. Protokolas, iš dalies keičiantis Konvenciją dėl Europos policijos biuro įsteigimo (Europolo konvenciją) ir Protokolą dėl Europolo, jo organų narių, Europolo direktoriaus pavaduotojų ir darbuotojų privilegijų ir imunitetų
  Protocol amending the Convention on the establishment of a European Police Office (Europol Convention) and the Protocol on the privileges and immunities of Europol, the members of its organs, the deputy directors and the employees of Europol
  Briuselis, 2002 m. lapkričio 28 d.
  Įsigaliojo 2007 m. kovo 29 d.
  3.5. Protokolas, parengtas vadovaujantis Konvencijos dėl Europos policijos biuro įsteigimo (Europolo konvencijos) 43 straipsnio 1 dalimi, iš dalies keičiantis tą Konvenciją
  Protocol, drawn up on the basis of Article 43(1) of the Convention on the Establishment of a European Police Office (Europol Convention), amending that Convention
  Briuselis, 2003 m. lapkričio 27 d.
  Įsigaliojo 2007 m. balandžio 18 d.
   
 4. Konvencija, nustatanti valstybę, atsakingą už vienoje iš Europos Bendrijų valstybių narių paduotų prieglobsčio prašymų nagrinėjimą
  Convention determining the State responsible for examining applications for asylum lodged in one of the Member States of the European Communities, done at Dublin on 15 June 1990
  Dublinas, 1990 m. birželio 15 d.
  Įsigaliojo 2004.08.01
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 112
 5. Konvencija, apibrėžianti Europos mokyklų statutą
  Convention defining the Statute of the European Schools
  Liuksemburgas, 1994 m. birželio 21 d.
  Įsigaliojo 2005.09.01
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 178
 6. Konvencija dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose, kurią pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnį patvirtino Taryba
  Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union adopted by the Council in accordance with Article 34 of the Treaty on European Union
  Briuselis, 2000 m. gegužės 29 d.
  Įsigaliojo 2005-08-23
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 154

  6.1.  Konvencijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose Protokolas, kurį pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnį patvirtino Taryba
  Protocol to the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union adopted by the Council in accordance with Article 34 of the Treaty on European Union done at Brussels on 16 October 2001
  Liuksemburgas, 2001 m. spalio 16 d
  Įsigaliojo 2005-10-05 d.
   
 7. Konvencija dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, parengta vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsnio 2 dalies c punktu
  Convention drawn up on the basis of Article K.3 (2) (c) of the Treaty on European Union on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States of the European Union
  Briuselis, 1997 m. gegužės 26 d.
  Įsigaliojo 2005-09-28
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 154
 8. Konvencija dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos prisijungimo prie Konvencijos dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės, pateiktos pasirašyti 1980 m. birželio 19 d. Romoje, ir prie Pirmojo ir Antrojo protokolų dėl Europos Bendrijų Teisingumo Teismo įgaliojimų aiškinti šią konvenciją
  Convention on the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the Convention on the law applicable to contractual obligations opened for signature in Rome on 19 June 1980, and to the First and Second Protocols on its interpretation by the Court of Justice of the European Communities
  Pasirašyta Liuksemburge 2005.04.14
  Ratifikuota 2006.03.30 Nr.X-528
  Įsigaliojo 2006 m. gruodžio1 d.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2006 m. Nr. 75-2849( OJC 27/98).
 9. Konvencija dėl muitinės administracijų tarpusavio pagalbos ir bendradarbiavimo, parengta vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu
  Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on Mutual Assistance and Cooperation between Customs Administrations
  Briuselis, 1997.12.18
  Įsigaliojo 2009.06.23
  Ratifikuota 2004 m. kovo 8 d. įstatymu Nr. IX-2048 su pareiškimais.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 112-4180.