PPO

Sukurta 2013.12.05 / Atnaujinta 2023.09.25 09:09

Pasaulio prekybos organizacija (PPO) – tarptautinė organizacija, nustatanti tarptautinės prekybos taisykles, užtikrinanti jų laikymąsi ir sprendžianti šalių narių tarpusavio ginčus, kylančius dėl PPO sutarčių nesilaikymo. Ginčams spręsti yra įsteigtas specialus ginčų sprendimo mechanizmas.

PPO buvo įkurta 1995 metais remiantis Marakešo sutartimi. PPO narėmis yra 164 valstybės, kurios sudaro 98% pasaulio prekybos. 24 šalys yra stojimo į PPO procese. Lietuva į PPO įstojo 2001 m. gegužės 31 d.

Aukščiausias sprendimus priimantis PPO organas – kas dvejus metus organizuojama Ministrų konferencija. Joje dalyvauja visų PPO šalių atstovai. Tarp Ministrų konferencijos susirinkimų svarbiausi organizacijos sprendimai priimami Generalinėje taryboje. Konkretūs PPO klausimai, priklausomai nuo srities, sprendžiami PPO komitetuose, pakomitečiuose ir darbo grupėse.

PPO savo veikloje remiasi šiais principais:

  • Didžiausio palankumo statusas (kiekviena PPO narė turi vienodai palankiai traktuoti visų kitų PPO narių prekes ir paslaugas);
  • Nacionalinio statuso (prekės ir paslaugos, patekusios į šalies PPO narės rinką, būtų traktuojamos ne mažiau palankiai negu lygiavertės vietinės prekės ir paslaugos);
  • Laipsniško prekybos liberalizavimo derybų keliu;
  • Prekybos vykdymo pagal nustatytas taisykles;
  • Sąžiningos konkurencijos;
  • Darnios plėtros ir ekonominių reformų.

Europos Sąjunga, kaip ir kiekviena jos šalis narė, yra atskira PPO narė. Kadangi užsienio prekybos politika yra išimtinai ES kompetencija, PPO ES šalių narių interesams atstovauja Europos Komisija.  Europos Komisija reguliariai konsultuojasi su Europos Tarybos Prekybos politikos komitetu, kurį sudaro aukšto rango ES valstybių pareigūnai bei konkrečių sričių ekspertai. ES valstybių narių pozicijos derinamos tiek Briuselyje, tiek Ženevoje. Kiekviena ES šalis narė taip pat yra ir PPO narė, todėl balsavimo atveju ES balsų skaičius būtų lygus ES šalių narių skaičiui. ES šalys narės taip pat gali būti renkamos vadovauti PPO derybiniams ir reguliariosios veiklos komitetams ir darbo grupėms. Lietuvos atstovai yra vadovavę šiems PPO komitetams: Muitinio vertinimo komitetui, Mokėjimų balanso apribojimų komitetui, Biudžeto, finansų ir administracijos komitetui,  Subsidijų ir kompensacinių priemonių komitetui, Prekybos lengvinimo komitetui.

PPO būstinė yra Ženevoje. Lietuvos interesus šioje organizacijoje atstovauja ir gina Lietuvos Respublikos nuolatinė atstovybė prie JT biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje (Lietuvos nuolatinis atstovas prie PPO).

Lietuvos interesai PPO:

  1. Spręsti Kinijos taikomų neteisėtų veiksmų ir ekonominio spaudimo Lietuvai klausimą;
  2. Siekti PPO reformos ir modernizavimo tam, kad būtų užtikrintas efektyvesnis esminių organizacijos veiklos funkcijų – derybinės, sutarčių įgyvendinimo stebėsenos, ginčų sprendimo – vykdymas;
  3. Siekti svarbių PPO teisinės bazės pokyčių, kurie sustiprintų nuostatas dėl subsidijų pramonei, valdomų įmonių veiklos, ne rinkos ekonomikos šalių veiksmų, vienodų konkuravimo sąlygų užtikrinimo;
  4. Siekti ekonomiškai svarių rezultatų daugiašalėse elektroninės prekybos derybose.